Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tin liên quan