Thông báo V/v: "Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Tin liên quan