HDTC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

31/07/2023

Ngày 28 tháng 07 năm 2023 tại nhà mẫu Laimian City Thành phố Thủ Đức – Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, các cổ đông và các khách mời quan trọng.

 Đại hội đã thông qua các báo cáo quan trọng và tổng kết tình hình kinh doanh năm 2022:

- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định Giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công  ty;
- Tờ trình Thông qua điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình Xin chủ trương tăng vốn thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xin chủ trương dự án mới/nhận chuyển nhượng/góp vốn đầu tư/liên doanh liên kết đầu tư dự án mới;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thực hiện các thủ tục xin cấp mới/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy -- phép đầu tư;
- Tờ trình Chấp thuận cho Công ty được dùng tài sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản khác để thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm/cầm cố/thế chấp/bảo lãnh tại các Ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay;
- Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch, phương án kinh doanh của công ty;
- Tờ trình Thoái vốn các Công ty con;
- Tờ trình Chấp thuận chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu cử bổ xung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền trúng cử trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2021-2026.